4000ping U-glass project of marketing center of century Sales Department of yanheng Zhongchuang Park, Nantong, Jiangsu

Signed the contract of 4000ping U-shaped glass project of marketing center of century Sales Department of Zhongchuang Park, Renheng, Nantong, Jiangsu address: Zhongchuang Park century project at the intersection of Century Avenue and Taiping Road, Nan